KVKK Aydınlatma Metni - Laden Baygın
Astroloji, karma, felsefe, ezoterik ve okült konulara dair yazılarımı, çevirilerimi, videolarımı ve alıntılarımı bulabileceğiniz web siteme hoş geldiniz.
Zafer Özyiğit Troy Karma & Kehanet Astroloji Ekolü Sola Unitas Yaşam ve Takım Koçluğu

Etiketler

KVKK Aydınlatma Metni

LADEN BAYGIN

LADEN BAYGIN AKADEMİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA     ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN VE POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI  AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı:

LADEN BAYGIN – LADEN BAYGIN AKADEMİ (“AKADEMİ”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni, Kanun’un “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi” de kapsamaktadır.

Veri Sorumlusu:

Ad Soyad                    : LADEN BAYGIN – LADEN BAYGIN AKADEMİ

Posta Adresi               : Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:39 Folkart Towers B Kule Kat:38 D:3804 Bayraklı / İzmir

E-posta Adresi           : info@ladenbaygin.net

İnternet Adresi           : www.ladenbaygin.net

Veri Konusu Kişi Grubu:

 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar (whatsapp) ve benzeri diğer vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

kurallarına uygun bir şekilde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları:

Kişisel Verileriniz yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerimiz gereği veya Akademi’nin iş ve işlemlerinde, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek ve gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla güvenli ve Kanun’a uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

KİŞİSEL VERİ AÇIKLAMA
Kimlik Verisi Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.                                      (Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, doğum saati, medeni hali vb.)
İletişim Verisi Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.                                     (Telefon, adres, e- posta vb.)
Müşteri İşlem Verisi Müşterilere yönelik işlemlerin bulunduğu veri grubudur.                                      (Sipariş bilgisi, talep bilgisi, ödeme işlemleri vb.)
İşlem Güvenliği Verisi (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.)
Finansal Veri Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.                                    (Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı vb.)
Mesleki Deneyim Verisi Kişinin mesleki tecrübesine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.                            (Gidilen kurslar, sertifikalar vb.)
Pazarlama Verisi (Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.)
Görsel/İşitsel Veri Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.                                      (Ses kaydı, kamera kaydı vb.)
Diğer Kişinin aile bireylerine ilişkin veriler (Eş, anne, baba, çocuk vb.),                           almış olduğunuz eğitime ilişkin sorularınız, yorumlarınız .

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Firma / Ürün /Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine (eğitime katılanlar vb.),
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi:

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Akademi’mizin tabi olduğu ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her hâlükârda kanuni zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları:

Kanun’un 11. Maddesi gereği kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişinin Haklarını Kullanması:

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve Kanun’un 13/1. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5.maddesi gereğince yazılı olarak veya önceden Akademi’mize bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Akademi’mize iletebileceklerdir.

Başvuru Yöntemi Kimlik Belgesi ile Şahsen Başvuru Noter Kanalı İle Başvuru Sahibi İlgili Kişi Tarafından Daha Önce Akademimize Bildirilen ve Sistemimizde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresine Gönderilmek Suretiyle
Başvuru Adresi  

Laden Baygın- Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:39 Folkart Towers B Kule Kat:38. D:3804 Bayraklı / İzmir

 

 

Laden Baygın- Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:39 Folkart Towers B Kule Kat:38. D:3804 Bayraklı / İzmir

 

info@ladenbayginakademi.net
Başvuruda Belirtilecek Bilgi Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Tebligat zarfına  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

 

Bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Akademi’ye iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin Akademi için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Veri Sorumlusu:

Ad Soyad                : LADEN BAYGIN – LADEN BAYGIN AKADEMİ

Posta Adresi           : Laden Baygın- Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:39 Folkart Towers B Kule Kat:38. D:3804 Bayraklı / İzmir

E-posta Adresi       : info@ladenbaygin.net

İnternet Adresi       : www.ladenbaygin.net

Emeğe saygı lütfen

Laden Baygın

BEDAVA
İNCELE